13 พฤษภาคม 2024

Time

1:00 pm - 2:30 pm
แชร์

แถลงข่าว โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2567

กําหนดการวันแถลงข่าว

โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2567

Running Living in the Moment “จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เสวนาการจัดกิจกรรม “โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2567”

โดย

– ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อํานวยการสํานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.)

– นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สํานัก 5)

– นายเธียรสิทธิ ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานกรรมการมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพ ไทย

14.00 น. ตอบข้อซัก-ถาม
14.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าว

หมายเหต:   กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code