22 สิงหาคม 2022

Time

8:30 am - 12:00 am
แชร์

แถลงข่าว โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ

กำหนดการงานแถลงข่าว

โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ

เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม และลงทะเบียนสื่อ

09.00 – 09.30 น.    กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

– แนะนำภาคีร่วมแถลงข่าว

– ถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 10.30 น.     เวทีเสวนา “การพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ”

หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานระบบบริการสุขภาพกับนักสังคมสงเคราะห์”

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์, ผอ. สำนัก 7

หัวข้อ “ความท้าทายของระบบสาธารณสุขในการดูแลทางสังคมกับกลุ่มเปราะบาง”

โดย นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล, ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ “การทำงานของทีมสหวิชาชีพกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง”

โดย แพทย์หญิง สายรัตน์ นกน้อย, ที่ปรึกษาโครงการ

รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย คนที่ 2

10.30 – 10.45 น.     แนะนำโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่าย

การดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม หัวหน้าโครงการฯ

10.45 – 11.40 น.     แนะนำ Platform Social Telecare และเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์

โดย อ.วัชระ อมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และคุณเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

11.40 – 12.00 น.     ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code