08 มิถุนายน 2023

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

แถลงข่าว “บางกอกน้อยโมเดล 2”

กำหนดการ

แถลงข่าว “บางกอกน้อยโมเดล 2”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) รพ.ศิริราช

09.00 – 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.10 น. ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้องรัรบ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
10.10 – 10.20 น. เปิด VDO ภาพรวมโครงการบางกอกน้อยโมเดล
10.20 – 10.30 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กล่าวถึง โครงการบางกอกน้อยโมเดล และแผนผลักดันนโยบายสุขภาพของคณะแพทย์ฯ

10.30 – 10.40 น. นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

กล่าวถึง การมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการบางกอกน้อยโมเดล

10.40 – 11.20 น. หัวหน้าโครงการย่อยทุกโครงการ ขึ้นกล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ

1. โครงการพัฒนาต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนกึ่งเมือง

หัวหน้าโครงการ ผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์

2. โครงการรูปแบบระบบการแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศโดยชุมชนในบางกอกน้อยโมเดล

หัวหน้าโครงการ ผศ.พญ.ชามาศ วงค์ษา

3. โครงการ บางกอกน้อย ปลอดภัย ไร้โรคอ้วน

หัวหน้าโครงการ ผศ.พญ.กุสุมา ไชยสูตร

4. โครงการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ อ.พญ.สุมนา ศรีสูงเนิน

5. โครงการ รูปแบบการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และการให้การจัดตั้งคลินิกการให้การปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ ผศ.เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี

6. โครงการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล

7. โครงการแกนนำเฝ้าระวังเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนเมืองวิถีใหม่

หัวหน้าโครงการ รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร

8. โครงการต้นแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางกอกน้อย

หัวหน้าโครงการ อ.พญ.กรมิกา สรรพวิทยกุล

11.20 – 11.35 น. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม
11.35 – 12.00 น. ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
12.00 – 13.00 น. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงานทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code