05 ตุลาคม 2023

Time

9:30 am - 1:00 pm
แชร์

แถลงข่าวปิดโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

กำหนดการ

แถลงข่าวปิดโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัย

ในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มไรเดอร์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมรับอาหารว่าง
10.00 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและแนะนำกำหนดการ

โดย นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์  ภาธรสืบนุกูล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

10.10 – 10.15 น. รับชมวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ
10.15 – 10.30 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สสส.)

10.30 – 11.30 น. เสวนาภายใต้หัวข้อ “โอกาสและก้าวต่อจากนี้เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มไรเดอร์”

1. คณะอนุกรรมการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มไรเดอร์

2. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท.

3. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

4. นายภัทรวิน มหัธนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการจัดส่ง บริษัท เพอร์เพิส เวนเจอร์ส จำกัด (Robinhood)

5. ให้ข้อเสนอแนะ โดย นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและรองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด

ดำเนินรายการโดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

11.30 – 12.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code