12 ตุลาคม 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Good Guy Run 2023”

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต้านโกง

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

“Good Guy Run 2023”

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

09.00 น. ลงทะเบียน
10.00 น. กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กล่าวถึง บทบาทภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต้านโกง “Good Guy Run 2023”

โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

กล่าวถึง การมุ่งให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เน้นมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ผ่านการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ต้านโกง Good Guy Run 2023”

11.30 น. ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน
12.00 น. จบการแถลงข่าว

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code