07 กุมภาพันธ์ 2024

Time

8:30 am - 12:30 pm
แชร์

เสวนา “รับมืออย่างไร…กับภัยออนไลน์ยุคดิจิทัล”

กำหนดการ

เสวนา “รับมืออย่างไร…กับภัยออนไลน์ยุคดิจิทัล”

พิธีมอบลาจังหวัดดีเด่น ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อ และเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย

วันพุธที่ 7 กุมภพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

08.30 น. ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ
09.00 น. กล่าวต้อนรับ

โดย คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

09.10 น. ละครเด็กจากมูลนิธิสายเด็กร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
09.30 น. เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

09.50 น. เสวนา “รับมืออย่างไร…กับภัยออนไลน์ในยุคดิจิทัล”

• อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยพนันออนไลน์

โดย พลตำรวจตรีนิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

• ภัยคุกคามทางเพศ

โดย นายเขมชาติ ประกายหงษ์มณี

• การคุ้มครองเด็กและเยาวชนออนไลน์

โดย คุณอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

• สถานการณ์ภัยออนไลน์ที่คุกคามเด็กและเยาวชน

โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

• ข้อเสนอในการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยออนลน์

โดย คุณณัฎฐกมล อรุณนันทพานิช ประธานสภานักเรียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

11.15 น. กล่วสรุปแนวทางการรับมือภัยออนไลน์ในยุคดิจิทัล

โดย รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานเครือข่ายสร้างเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย

11.30 น. มอบโล่แก่จังหวัดดีเด่นด้าน “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ” และ “เมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย”

โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

11.50 น. การนำเสนอปัจจัยสู่ความสำเร็จและความท้าทายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันสื่อของจังหวัดดีเด่น จำนวน 8 จังหวัด
12.10 น. การส่งมอบข้อเสนอจากการเสวนาให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

QR Code :
QR Code