26 มีนาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

เสวนา ฝ่าวิกฤติก้าวสู่อนาคตความมั่นคงทางอาหาร

เสวนา ฝ่าวิกฤติก้าวสู่อนาคตความมั่นคงทางอาหาร

กำหนดการ
เสวนา “ฝ่าวิกฤติก้าวสู่อนาคตความมั่นคงทางอาหาร”
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565
ณ สวนชีววิถี ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี
รับชมผ่านช่องทาง Live : BIOTHAI
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
09.30 – 10.00 น.     ประมวลความรู้ แนวคิดหลัก กระบวนการทำงานเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร
  โดย คุณสุดา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
10.00 – 12.00 น.     วงเสวนา : ทบทวนเพื่อก้าวสู่การจัดการระบบอาหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ
โดย
• คุณสามารถ สะกวี
ครัวใบโหนด
• ดร.ทองเหรียญวงค์จันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
และผู้ก่อตั้งสมาคมศรีนครพิงค์ (สมาคมครูผู้ดูแลเด็กพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
• คุณครูสุพัตรา คงหลี (ครูเจี๊ยบ)
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ต.ทำนบ อ.สิหนคร จ.สงขลา
• ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คุณครูสุดใจ สังขรัตน์ (ครูสุดใจ)
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
• คุณครูนพรัตน์ งางาม
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ
• คุณศศิธร คำฤทธิ์
เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก
ผู้ดำเนินรายการ คุณปิยาพรอรุณพงษ์
13.00 – 15.00 น.  วงเสวนา : การปรับตัวตลาดเขียวยุคหลังโควิด
• คุณประไพ ทองเชิญ เครือข่ายกินดีมีสุข พัทลุง
• คุณปราโมทย์ ชีวทรรศน์ เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร อ.จะนะ จ.สงขลา
• คุณจงกล พารา ผู้ร่วมก่อตั้งตลาดเขียวขอนแก่น
• คุณพัชรา พงษ์เสน ข่วงเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ คุณแก้วตา ธัมอิน
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
09.00 – 11.00 น.    วงเสวนา : การจัดการเรียนรู้อาหารเป็นยาจากฐานความมั่นคงทางอาหาร
• คุณสุดาภรณ์ นนทเภท
เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร นครศรีธรรมราช
• คุณนพดล มั่นศักดิ์
เครือข่ายโรงเรียนชาวนา นครสวรรค์
• ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คุณชาตรี โสวรรณตระกูล
สวนละอองน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ ดร.อาภา หวังเกียรติ
11.00 – 12.00 น.     เวทีสรุปและสังเคราะห์การทำงานความมั่นคงทางอาหาร คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code