09 กันยายน 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เสวนาและนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนานโยบายการจัดการการสื่อสารของเด็ก และเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า

เสวนาและนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนานโยบายการจัดการการสื่อสารของเด็ก และเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า

กำหนดการ

เสวนาและนำเสนอผลการวิจัย

การพัฒนานโยบายการจัดการการสื่อสารของเด็ก และเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 3 ชั้น 5 อาคาร แกรนด์คอนเวนชั่น

โรงแรม TK, PLACE HOTEL& CONVENTION ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

ชมการถ่ายทอดสดทาง facebook live สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

 

09.00 – 12.00 น.          เสวนาและนำเสนอผลการวิจัย

การพัฒนานโยบายการจัดการการสื่อสารของเด็ก และเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า

โดย

– รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี

ประธานที่ปรึกษาสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)

– คุณญาณี รัชต์บริรักษ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

– ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

หัวหน้าคณะนักวิจัย

– อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

ผู้ช่วยนักวิจัย

– ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

– คุณธนวัน ทองสุกโชติ

คณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทัน สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อ และสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11)

QR Code :
QR Code