04 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

เสวนาแลกเปลี่ยน และบูรณาการความร่วมมือ การเสริมสร้างความพร้อมพนักงานสู่การเกษียณแบบองค์รวม…เกษียณสู้ต่อ

กำหนดการ
เสวนาแลกเปลี่ยน และบูรณาการความร่วมมือ 
การเสริมสร้างความพร้อมพนักงานสู่การเกษียณแบบองค์รวม “เกษียณสู้ต่อ”
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.   กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ “เกษียณสู้ต่อ”
โดย คุณอภิชาติ การุณกรสกุล  ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
และ ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย  ประธานสถาบันโค้ชไทย
09.15 – 09.30 น.     ความท้าทายของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอาย
                                โดย… คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
09.30 – 10.10 น.   ทิศทาง และเป้าหมายการขับเคลื่อน โครงการ “เกษียณสู่ต่อ”
ดร.สมโภชน์  วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสตาร์เฟล็กซ์ จำกัด  (มหาชน)
คุณพยัพ แจ้งสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาองค์กร บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
คุณธิษณา ธิติศักดิ์สกุล CEO & Co-Founder บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด
10.10 – 11.10 น.     แบ่งปันประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม “เกษียณสู้ต่อ”
พี่เลี้ยงการเงิน : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
พี่เลี้ยงสุขภาพ : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
พี่เลี้ยงพัฒนาอาชีพ : สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
โคชเกษียณสู้ต่อ : สถาบันโค้ชไทย
11.10 – 11.30 น.     สรุปกิจกรรม
โดย คุณอภิชาติ การุณกรสกุล  ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
และ ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย  ประธานสถาบันโค้ชไทย
11.30 – 12.00 น.     ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code