29 กันยายน 2023

Time

8:30 am - 2:00 pm
แชร์

เสวนาเรื่อง สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน

(ร่าง) กำหนดการ

เสวนาเรื่อง สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน

จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ร่วมกับ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  08.30 – 14.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนา
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดการเสวนา

โดย นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

09.15 – 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย ทางถนน วุฒิสภา และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรื่อง สิทธิและความปลอดภัยทางถนน

09.45 – 12.15 น. เสวนา เรื่อง “สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน”

หัวข้อ กลไกการคุ้มครองเด็ก กับความปลอดภัยทางถนน

วิทยากรโดย

1.นายนิกร จานง ประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยและผู้อานวยการ

พรรคชาติไทยพัฒนา

2.ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

3.อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน

4.ประธานคณะอนุกรรมการฯด้านเด็กและเยวชน ศปถ.กทม. หรือผู้แทน

ดำเนินรายการโดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์

หัวข้อ รถรับ – ส่ง นักเรียน และหลักประกันความปลอดภัยทางถนน

วิทยากร โดย

1.เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค หรือผู้แทน

2.เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้แทน

3.อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือผู้แทน

4.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน

ดำเนินรายการโดย นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร

12.00 – 12.10 น. สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะ โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย
12.10 – 12.15 น. ยื่นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบัญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30 น. ซักถามและสรุปผลการเสวนา

ดำเนินรายการโดย นางสาวอัญชิษฐา บุญพรวงศ์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code