22 สิงหาคม 2022

Time

1:00 pm - 4:40 pm
แชร์

เสวนาสาธารณะ เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต : รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022

กำหนดการเสวนาสาธารณะ
เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต : รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2022
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.2022 เวลา 13:00 – 16:40 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ถ่ายทอดสดทาง The101.world ทุกช่องทาง และเพจเฟซบุ๊ก สสส.

13:00 – 13:15 น.     ลงทะเบียน

13:15 – 13:25 น.     กล่าวเปิด โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2

13:25 – 13:50 น.     แนะนำศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์)

และฐานข้อมูลผลสำรวจเยาวชน (Youth Survey 2022)

– ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

– ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จากัด หัวหน้าโครงการศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

– ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ 101 Public Policy Think Tank

13:50 – 14:50 น.     นำเสนอรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว 2022

“เด็กและครอบครัวไทยในสามวิกฤต : 7 แนวโน้มสำคัญ” โดย ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

– ฉัตร คำแสง ผู้อำนวยการ

– วรดร เลิศรัตน์ นักวิจัยและบริหารการวิจัย

– เจณิตตา จันทวงษา นักวิจัยและบริหารการวิจัย

14:50 – 15:30 น.     Youth Talk : ชีวิตและความฝันของเด็กสมัยนี้

– วีดิทัศน์ผลงานยอดเยี่ยมจากการประกวด “เรื่องเล่าของเด็กสมัยนี้”

– ประเด็นความเหลื่อมล้าและการหลุดจากระบบการศึกษา โดย มุกริน ทิมดี

– ประเด็นสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน โดย ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์

– ประเด็นความไม่ลงรอยระหว่างรุ่น โดย ภูริภัทร ณ สงขลา

15:30 – 16:30 น.     เสวนา “ตั้งหลักใหม่ เติมความฝันเด็กและเยาวชนไทย”

– รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”

– คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) เจ้าของสถาบันสอนภาษา ANGKRIZ

ดำเนินรายการโดย วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

16:30 – 16:40 น.     กล่าวปิด โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 สสส.

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code