25 พฤษภาคม 2022

Time

1:00 pm - 5:00 pm
ณ ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
แชร์

เสวนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ : ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร?

กำหนดการ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง ” ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ : ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร?”
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา
13.30 – 13.40 น.     ประธาน กสม. (นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์) กล่าวเปิดการเสวนา
13.45 – 14.00 น.     ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
14.00 – 14.30 น.     บรรยาย เรื่อง การคุกคามทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศ :
สถานการณ์ แนวคิด และข้อเสนอสำหรับสังคมไทย
โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล (สถาบันวิจัยประชากรและสัคม มหาวิทยายมหิดล)
14.30 – 14.45 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.     อภิปราย หัวข้อ “แนวทางในการดูแลช่วยเหลือ/กลไกคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาที่เหมาะสม และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล”
ผู้ร่วมอภิปราย
• นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ
• นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
• พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด
• นางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ ดร.อริสรากำธรเจริญ
16.00 – 16.45 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
16.00 – 16.45 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
16.45 – 17.00 น.     นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวปิดงานเสวนา
หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมต้องแสดงผลการตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเวลาร่วมงานต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
QR Code :
QR Code