28 กันยายน 2023

Time

8:00 am - 5:30 pm
แชร์

เสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย EP1-พัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม

กำหนดการ

เสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย

EP1-พัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม: Active Environment for All

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนา
09.00 – 09.05 น กล่าวรายงานและที่มาของการเสวนา

โดย คุณนิรมล ราศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)

09.05 – 09.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย

โดย นายแพทย์ สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.15 – 09.20 น. กล่าวแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย สสส. ด้านพื้นที่สุขภาวะ

โดย คุณประภาศรี บุญวิเศษ ที่ปรึกษากรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส.

09.20 – 09.50 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ กรุงเทพมหานครกับแนวคิดการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะอย่างเสมอภาค

โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

09.50 – 10.20 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของ สสส. จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคตเพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะอย่างยั่งยืน

โดย ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

10.20 – 10.45 น. Physical Activity Break และพักรับประทานอาหารว่าง

โดย  คณะ Healthy Meeting เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

10.45 – 12.00 น. Session 1-ความสัมพันธ์ของพื้นที่สุขภาวะและวิถีสุขภาวะของคนทุกคน

ผู้ร่วมอภิปราย:

1. รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา Healthy Space Forum, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ สถาบันอาศรมศิลป์

4. ผศ.ดร.ภก. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. รศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Session2-ก่อนจะเป็นพื้นที่สุขภาวะ: จุดเริ่มต้นและกระบวนการพัฒนา

ผู้นำเสนอ:

1. ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร โครงการ we!park

2. คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

3. คุณจุฤทธิ์ กังวานภูมิ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด

4. คุณอัญชัญ แกมเชย อรุณอินสยาม

5. รศ.ดร.สิกิต ดวิอนอนโต อริฟวิโดโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. คุณอิสริยา ปุณโณปถัมภ์ สถาบันอาศรมศิลป์

7. ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ดำเนินรายการ : คุณณาตยา แวววีรคุปต์

14.30 – 14.50 น. Physical Activity Break และพักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 15.40 น Session3-มหานครกรุงเทพกับโมเดลสวน 15 นาที

ผู้ร่วมเสวนา :

1. คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. คุณยศพล บุญสม โครงการ we!park

3. ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร โครงการ we!park

4. ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ดำเนินรายการ : คุณณาตยา แวววีรคุปต์

15.40 – 16.10 น สรุปประเด็นสำคัญจากการเสวนา

โดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

16.10 – 17.00 น. เปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรม “WalkShop: เครื่องมือส่งเสริมการจัด Healthy Meeting

โดย คุณนิรมล ราศรี, รศ.นายแพทย์เพชร รอดอารีย์, ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข
นายแพทย์ ภัทรภณ อติเมธิน  และรศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

เล่าความเป็นมาการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ สสส.

โดย คุณกษิดิ คุณวิภูศิลกุล

17.00 – 17.30 น กิจกรรม WalkShop-เส้นทางสะพานเขียว และสวนเบญจกิติ
โดย  คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณกษิดิ คุณวิภูศิลกุล

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code