25 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 3:30 pm
แชร์

เวที Kick-off กลุ่มโครงการคนรุ่นใหม่ “Wake us…ปลุกพลังคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง”

กำหนดการ

เวที Kick-off กลุ่มโครงการคนรุ่นใหม่

“Wake us…ปลุกพลังคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับ และเล่าภาพฝันของการปลุกพลังคนรุ่นใหม่

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.40 – 09.45 น. ประกาศ Quest ภารกิจปลุกพลังคนรุ่นใหม่

โดย ทีมกระบวนกร

09.45 – 10.15 น. แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดระหว่างตัวแทนคนรุ่นใหม่กับผู้มีประสบการณ์

โดย ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงาน

• คนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษำ จานวน 150 คน

• ดร.ประกาศิต กายสิทธิ์

รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

• รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

คณบดีคณะกายภาพบาบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

• รศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• นายเมฆ สายะเสวี

บริษัทครอส แอนด์ เฟรนด์ จากัด (CROSSs)

• นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ

ผู้อานวยการเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

10.15 – 10.25 น. ถ่ายภาพร่วมเพื่อประกาศหมุดหมายการ Kick-off
10.25 – 10.40 น. พักเบรค
10.40 – 11.00 น. ขยับตัวปลุกพลัง – Ice Breaking

โดย ทีมกระบวนกร

11.00 – 12.00 น. จากพื้นฐานการรู้จักตัวเอง สู่การรู้จักเพื่อน

โดย ทีมกระบวนกร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.10 น. ขยับตัวปลุกพลัง – Ice Breaking

โดย ทีมกระบวนกร

13.10 – 13.45 น. กิจกรรมปลุกพลังหาความสนใจร่วม

โดย ทีมกระบวนกร

13.45 – 14.15 น. กิจกรรมเปิดรับ ไม่หักล้าง หาจุดร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง

โดย ทีมกระบวนกร

14.15 – 14.30 น. Reflect-Checkout

โดย ทีมกระบวนกร

14.30 – 15.00 น. Organic Time เปิดพื้นที่อิสระเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
15.00 – 15.30 น. ปิดการประชุม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โดย. รศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code