20 พฤษภาคม 2024

Time

9:00 am - 3:30 pm
แชร์

เวที Key Trends of Health Promotion in 21st Century : Addressing Social and Commercial Determinants of Health

กำหนดการ

เวที Key Trends of Health Promotion in 21st Century :

Addressing Social and Commercial Determinants of Health

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.10 – 09.15 น. นำเสนอวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย  ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

09.15 – 10.00 น. บรรยายหัวข้อ “The emerging influence of Commercial Determinants

of Health (CDoH) and interventions to respond”

โดย Ms.Bonnie Matheson, Manager, Commercial Determinants of Health, Health Promotion Systems, VicHealth, Melbourne, Australia

ผู้ดำเนินรายการ : นายรังสรร มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

10.00 – 10.45 น. บรรยายหัวข้อ “การควบคุมยาสูบได้รับผลกระทบอย่างไรจากปัจจัยกำหนดสุขภาพ

ทางการค้า (CDoH) ทั้งในระดับชาติ ระดับข้ามชาติ และจะต่อสู้อย่างไร”

โดย คุณบังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.45 น. บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030”

โดย คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11.45 – 12.15 น. บรรยายหัวข้อ “Key Trends of Health Promotion in 21st Century และ

การยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพไทยสู่เวทีระดับสากล”

โดย  ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. Workshop: World Café activities

• World Café ฐาน 1 เกมการค้าโลก

โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

• World Café ฐาน 2 เกมเส้นกำหนด SDoH

โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

• World Café ฐาน 3 Talk to transform game

โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการมูลนิธิฟรีดิชเนามัน ประเทศไทย

15.00 – 15.30 น. สรุปผล/ปิดกิจกรรม

• สะท้อนการเรียนรู้

โดย  ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code