03-05 กรกฎาคม 2024

Time

7:00 am - 5:00 pm
แชร์

เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2567

(ร่าง) กำหนดการ

เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2567

วาระ: ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ

วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567

ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1 และชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม (Grand Diamond Ballroom)
07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. รวมพล “คนสร้างสุข”
09.00 – 09.30 น. การแสดงเปิดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2567
09.30 – 10.00 น. รายงาน…วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดเวทีฯ ปี 2567

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์    ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.00 – 10.45 น. เปิดเวทีและปาฐกถาพิเศษ… “ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ”
10.45 – 12.00 น. เสวนา… “อัตลักษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ”

โดย

• ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

• ดร.นุชากร มาศฉมาดล  รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

• นายประทุม ไทรแช่มจันทร์ ประธานชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

• นายประภัสสร ผลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

• นางสาวเยาวลักษณ์ บุญตามชู นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน (ห้องแกรนด์ไดมอนด์ และห้องแซฟไฟร์)

ห้องย่อยที่ 1 :  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร

ณ ห้องแซฟไฟร์ 201

ห้องย่อยที่ 2 :  ชุมชนท้องถิ่นร่วมส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลผู้ป่วยจิตเวช  ณ ห้องแซฟไฟร์ 202

ห้องย่อยที่ 3 :  สานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น  ณ ห้องแซฟไฟร์ 203

ห้องย่อยที่ 4 :  เฝ้าระวังและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยชุมชนท้องถิ่น  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์

เส้นทางการเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
ห้องสมุดชุดเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ และ เวทีสามสร้าง (สร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง)
พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น

ห้องฝึกอบรม 1 จับประเด็นให้เป็น Tools ณ ห้องแซฟไฟร์ 101

ห้องฝึกอบรม 2 ขับขี่ปลอดภัย ณ ห้องแซฟไฟร์ 102

ห้องฝึกอบรม 3 โจทย์วิจัยผู้สูงอายุ ณ ห้องแซฟไฟร์ 103

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม (Grand Diamond Ballroom)
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. รวมพล “คนสร้างสุข”
08.45 – 09.00 น. วิดีทัศน์ประมวลผลภาพกิจกรรม 3 กรกฎาคม 2567
09.00 – 09.30 น. ข้อมูล… ความท้าทายการใช้พื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

โดย  ดร.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.

09.30 – 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ… “บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานกรรมการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี 2565-2570)

ประธานกรรมการแพลทฟอร์ม Youth In Charge

10.15 – 12.00 น. เวทีเสวนา… “ชุมชนท้องถิ่นร่วมบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ”

โดย

• นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

• นางสาวนิธิมา เงินสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

• นายณัฐพงศ์ ระโส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

• นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

• นางชเพ็ญศรี สีสร้อยมาตร์   ครูชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ดำเนินรายการโดย : นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์  ผู้ประกาศข่าว ช่องเนชั่นทีวี

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน (ห้องแกรนด์ไดมอนด์ และห้องแซฟไฟร์)

ห้องย่อยที่ 5 :  ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการระบบอาหาร  ณ ห้องแซฟไฟร์ 201

ห้องย่อยที่ 6 :  ชุมชนท้องถิ่นกับการรับมือภัยพิบัติ  ณ ห้องแซฟไฟร์ 202

ห้องย่อยที่ 7 :  ชุมชนท้องถิ่นปลอดบุหรี่  ณ ห้องแซฟไฟร์ 203

ห้องย่อยที่ 8 :  เสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยชุมชนท้องถิ่น  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์

เส้นทางการเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
ห้องสมุดชุดเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ และ เวทีสามสร้าง (สร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง)
พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น

ห้องฝึกอบรม 1 แนวทางการพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน ณ ห้องแซฟไฟร์ 101

ห้องฝึกอบรม 2 ขับขี่ปลอดภัย ณ ห้องแซฟไฟร์ 102

ห้องฝึกอบรม 3 โจทย์วิจัยผู้สูงอายุ ณ ห้องแซฟไฟร์ 103

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม (Grand Diamond Ballroom)
07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. รวมพล “คนสร้างสุข”
08.45 – 09.00 น. วีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม 4 กรกฎาคม 2567
09.00 – 10.15 น. เสวนา…“กลไกขับเคลื่อนการบูรณาการโดยชุมชนท้องถิ่น”

โดย

• นายขจร ศรีชวโนทัย* อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

• ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

• นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

• นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5

• นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดำเนินรายการโดย : นางสาววิภาพร วัฒนวิทย์  ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

10.15 – 10.35 น. ประมวลบทเรียน..สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.35 – 11.05 น. ปาฐกถาพิเศษ…“พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ”

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

11.05 – 11.20 น. ประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”

นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

11.20 -11.40 น. พิธีปิดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2567

โดย ผู้นำเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทุกพื้นที่

11.40 – 12.00 น. รับใบแสดงเจตจำนงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

(เลือก 3 จาก 14 ประเด็น)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
QR Code :
QR Code