26 เมษายน 2023

Time

9:00 am - 12:10 pm
แชร์

เวที “นโยบายพรรคการเมืองกับความหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว”

(ร่าง) กำหนดการเวที

“นโยบายพรรคการเมืองกับความหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว”

วันที่ 26 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวารวดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.07 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.07 – 10.15 น. กล่าวเปิดกิจกรรม

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

10.15 – 10.20 น. วิทีอาร์ “สรุปสถานการณ์ความรุนแรงในเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว พร้อมข้อเสนอ”
10.20 – 10.45 น. กรณีศึกษา

– ผู้ถูกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดย “คุณยุ้ย” และ “คุณฝน”

– บ้านพักฉุกเฉิน โดย คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการ

10.45 – 11.55 น. เปิดเวทีถามตอบ “นโยบายพรรคการเมืองกับความหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว”

– ช่วงที่ 1 ตอบ 6 คำถาม จากนักวิชาการ ผู้ได้รับผลกระทบ ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน

– ช่วงที่ 2 ถามตรงและโหวตกับ 10 ประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก

11.55 – 12.10 น. สรุปเวที และความคาดหวังต่อพรรคการเมือง

โดย ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code