24-25 ธันวาคม 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพจิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพจิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่  24 – 25   ธันวาคม 2566  

ณ ชุมชนบ้านเกาะหลวง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า และโรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566
14.00 – 17.00 น. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมลงพื้นที่
17.00 – 18.00 น. เข้าที่พัก
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
08.30 – 10.30 น. เดินทางไปยัง บ้านเกาะหลวง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
10.30 – 12.30 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ 1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต เด็ก เยาวชนและครอบครัวโดยการพัฒนาศักยภาพกลไกท้องถิ่นและชุมชน  “สุขเป็น”

โดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ รพ.สต.
13.30 – 14.30 น. ลงเยี่ยมชุมชน
14.30 – 17.00 น. เดินทางกลับ

 

QR Code :
QR Code