17 ตุลาคม 2022

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนารูปแบบแนวทางการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง

กำหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนารูปแบบแนวทางการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง

ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน ณ ห้องกินรี 2
09.00 – 10.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและนำเสนอระบบและกลไกเพื่อสร้าง

เสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด

10.00 -12.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” โดย

1. ระบบและกลไกเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนเขตเมือง กรณีจังหวัดเชียงใหม่

โดย อาจารย์สุรเดช  ลุนิทรานนท์  และคณะ

2. ระบบและกลไกเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนเขตเมือง กรณีจังหวัดอุบลราชธานี

โดย อาจารย์ศุภชัย ไตรไทยธีระ และคณะ

3. ระบบและกลไกเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนเขตเมือง กรณีกรุงเทพมหานคร

โดย นางสาววรรณา แก้วชาติ

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเองด้านสุขภาพ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30 – 15.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ

“การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

15.00 – 16.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“บทเรียนชุมชนเข้มแข็งกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ”

โดย แกนนำชุมชนและผู้แทนหน่วยบริการสุขภาพ

16.30 – 17.00 น. สรุปผลการประชุม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์  จันใด หัวหน้าโครงการฯ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code