29 กันยายน 2022

Time

8:30 am - 1:00 pm
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย รู้จัก เข้าใจ ธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย : นวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย

กำหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย

รู้จัก เข้าใจ ธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย : นวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น.

ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
09.00 – 09.10 น. ที่มา : ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย
09.10 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

• ดร.ประกาศิต  กายะสิทธิ์

รองผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

• ดร.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

กรรมการกองทุน สสส. และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส.

09.30 – 10.30 น. “ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” เกิดอย่างไร…ให้อะไร กับสังคมไทย

•ที่มา…เส้นทาง…“ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” ก่อเกิด 8 ภาคีเครือข่าย

โดย คุณภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก 9 สสส.

• จากขนมเค้ก…เป็นขนมครก ทำได้จริงหรือ…ในประเทศไทย

โดย คุณปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา

• บทเรียนบนความหลากหลายของบริบทพื้นที่ ภาคี สสส. บอกอะไร ให้อะไร…กับสังคมไทย

โดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์

10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 11.45 น. ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย : ให้คุณค่า…เชื่อมั่น…เท่าเทียม

• คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ ผู้แทนจากธนาคารเวลาฯ พาสุข

• คุณอนันต์ แสงบุญ ผู้แทนจากธนาคารเวลาฯ เชียงใหม่

• คุณชนิสรา ละอองดี ผู้แทนจากธนาคารเวลาฯ ภาษีเจริญ

• คุณรุ่งจันทร์ เฉลิมวิริยะ ผู้แทนจากธนาคารเวลาฯ สัมพันธวงศ์

• คุณนวลใย พึ่งจะแย้ม ผู้แทนจากธนาคารเวลาฯ 11 ชุมชน บวร (เขตวังทองหลาง ห้วยขวาง)

ผู้ดำเนินรายการโดย คุณประสาน อิงคนันท์

11.45 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำถาม และข้อเสนอแนะร่วมกับผู้เข้าร่วมเวที
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

 

QR Code :
QR Code