16 สิงหาคม 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีเสวนา สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.

กำหนดการ

เวทีเสวนา สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ห้องประชุม 201

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ และจุดประสงค์โครงการ

โดย ดร.ณัฐพันธุ์ สุภกา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สภส.

09.10 – 11.00 น. เวทีเสวนา : “สื่อสร้างสรรค์ ภาคีสร้างสุข by สภส.”

โดย

• รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ThaiPB

• ดร.ณัฐพันธุ์ ศุกภา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สภส.

• คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งเพจ “Toolmorrow” ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อและนวัตกรรมทางสังคมภาคีด้านเด็ก ครอบครัว สน.4 สสส.

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สภส.

QR Code :
QR Code