03 เมษายน 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีเสวนาแถลงข่าวนำเสนอผลการสำรวจ โครงการสำรวจสถานการณ์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนไทยยุค New Normal

กำหนดการ

เวทีเสวนาแถลงข่าวนำเสนอผลการสำรวจ

โครงการสำรวจสถานการณ์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ

และการเข้าใจดิจิทัลของประชาชนไทยยุค New Normal

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง Innogineer Studio ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

09.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.30 น. – 09.40 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
09.40 น. – 10.30 น. แนะนำโครงการและนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลโดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ
10.30 น. – 11.30 น. การอภิปรายกลุ่ม (Panel Discussion) ในหัวข้อ

“รู้อะไร…ไม่เท่ารู้ Digital Literacy”

– รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเข้าใจดิจิทัลสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล)

– นายสันติ ศิริธีรเจษฏ์ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand)

– นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังข่าวปลอมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
อสมท.

– ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช : กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

– ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ :  ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

11.30 น. – 11.50 น. สรุปข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล ของประชาชนไทย
11.50 น. – 12.00 น. แถลงข่าวปิดงานและถ่ายรูปร่วมกัน

* หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code