22 เมษายน 2024

Time

8:30 am - 1:00 pm
แชร์

เวทีเสวนาเรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานอิสระในอนาคต

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีเสวนาเรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานอิสระในอนาคต

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 -13.00

ณ ห้องประชุม กระทรวงแรงงาน

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสิทธิและสุขภาพในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

09.15 – 09.30 น. นำเสนอเรื่อง บทบาท สสส.ต่อการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ

โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

09.30 – 10.00 น. กล่าวเปิดและปาฐกถาเรื่อง

กระทรวงแรงงานกับการคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานนอกระบบ

โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

10.00 – 12.00 น. เวทีเสวนาเรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานอิสระในอนาคต

– นำเสนอข้อมูลเรื่อง ทิศทางการจ้างงานระดับโลก ข้อจำกัดกฎหมายและแนวทางการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานอิสระในอนาคต โดย

นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– แลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมเวทีตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองการจ้างงาน , ความปลอดภัยในการทำงาน , การรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง , การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพและเข้าถึงกองทุน

ดำเนินการเสวนาโดย นายมนัส โกศล และนายบัณฑิต แป้นวิเศษ

12.00 – 12.30 น. สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องและยื่นข้อเสนอนโยบายให้กับปลัดกระทรวงแรงงาน

 

QR Code :
QR Code