26 เมษายน 2022

Time

1:30 pm - 3:30 pm
ณ Live ผ่าน Facebook : Centre for Alcohol Studies : CAS
แชร์

เวทีเสวนาวิชาการ “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย พ.ศ. 2564”

กำหนดการ
เวทีเสวนาวิชาการ “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย พ.ศ. 2564”
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
Live ผ่าน Facebook : Centre for Alcohol Studies : CAS
13.30 – 14.00 น.     ปัญหาจากการดื่มสุราสำคัญต่อใคร และอย่างไรบ้าง
                                โดย นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14.00 – 15.30 น.    การเสวนา “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2564”
  • สถานการณ์บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2564
โดย ผศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศ พ.ศ. 2564
โดย ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• การตลาดและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสุราในสังคมยุคใหม่
โดย ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
                               ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบาดวิทยา
                               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
QR Code :
QR Code