21 มีนาคม 2023

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

เวทีสานพลังส่งเสริมสุขภาพจิตโดยชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1

กำหนดการ

เวทีสานพลังส่งเสริมสุขภาพจิตโดยชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 

13.00 – 13.10 น. ชี้แจงกำหนดการ
13.10 – 13.15 น. ชมวิดีทัศน์ “ประสบการณ์ชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต”
13.15 – 13.22 น. “การเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยกลไกชุมชนท้องถิ่นผ่านโมเดลความสำเร็จ”

โดย นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.22 – 14.30 น. เวทีเสวนา ประสบการณ์การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไทยชุมชนท้องถิ่น

• เสมาโมเดล : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

• บ ว ร โมเดล : สามประสาน บ้าน วัด รัฐ เพื่อสุขภาพจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

• ชุมชนต้นแบบ : แหล่งเรียนรู้และผลิตวัดซีนใจให้ชุมชน

ART FARM SAWANKHALOK จังหวัดสุโขทัย

• โมเดลสุขภาพจิตโรงเรียน : ลดปัญหาการถูกรังแกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน

มูลนิธิบุญยงค์ อรรณพ นิโครธานนท์

• ศูนย์ต้นแบบเยาวชน : เกษตรอินทรีย์วิถีอิสลาม

มูลนิธิภราดรภาพ สาขาจังหวัดสตูล

• โมเดลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนด้านศาสนา

องค์กรหัวใจดวงใหม่ (Neo-Mine) ปัตตานี

ดำเนินรายการโดย ผศ.นิติพล ธาระรูป  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

14.30 – 14.50 น. พิธีมอบเกียรติบัตร แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต

โดย นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

• องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

• องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

• องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

• มูลนิธิบุญยงค์ อรรณพ นิโครธานนท์

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่

• โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

• ART FARM SAWANKHALOK จังหวัดสุโขทัย

• มูลนิธิภราดรภาพ สาขาจังหวัดสตูล

• องค์กรนิโอมายด์ หัวใจดวงใหม่ จังหวัดปัตตานี

• สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.50 – 14.55 น. ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
14.55 – 15.00 น. กล่าวเสริมกำลังใจ ขอบคุณภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

โดย ชุมชนท้องถิ่น

กล่าวปิดประชุม

โดย นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

QR Code :
QR Code