09 มกราคม 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

เวทีสานพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

กำหนดการ

เวทีสานพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1 – 2 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. เปิดวิดีทัศน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นทางสู่ความปลอดภัย
09.10 – 09.40 น. ประธานเปิดเวที

โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

09.40 – 10.30 น. มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติขอบคุณคุณงามความดีที่ร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

– อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ จำนวน 72 แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบและโรงเรียนตัวอย่าง จำนวน 12 แห่ง

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.30 น. แถลงข่าว สื่อการสอนออนไลน์ “หนูน้อยมีวินัย ทุกชีวิตเดินทางปลอดภัย”

เดินชมนิทรรศการ สื่อการเรียนการสอน ผลงาน 4 ภาค

11.30 – 12.20 น. เสวนา “การสร้างวินัยจราจร ปลูกจิตสำนึกให้เดินทางปลอดภัย ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก”

ผู้ร่วมเสวนา

1. คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

2. คุณคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. คุณธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ผู้แทน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ดำเนินรายการโดย นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

12.20 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. เวทีนำเสนอผลงาน 4 ภาค
15.30 – 16.30 น. ล้อมวงคุย สะท้อนผล สิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปขยายผล
16.30 – 17.00 น. สรุปปิดเวที

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code