31 พฤษภาคม 2024

Time

9:30 am - 5:30 pm
แชร์

เวทีสาธารณะ มุมมองและข้อเสนอต่อนโยบายด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

กำหนดการ

เวทีสาธารณะ มุมมองและข้อเสนอต่อนโยบายด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 17.30 น.

ณ True 5G PRO HUB ชั้น 4 Siam Discovery กรุงเทพมหานคร

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
10.00 – 10.10 น.

 

กล่าวต้อนรับ

โดย อ.วรพล ศิริชื่นวิจิตร ผู้สานเสวนา

10.10 – 10.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)

10.20 – 11.20 น. การเสวนา “มุมมองและข้อเสนอต่อนโยบายด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ” โดย

1. รศ.ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล หัวหน้าโครงการ “การศึกษาสถานการณ์สุขภาวะทางเพศ สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ของกลุ่มประชากรสูงอายุที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN+) ในประเทศไทย” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ผศ.สกล โสภิตอาชาศักดิ์ หัวหน้าโครงการ “สร้างสังคม DEE” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คุณจารุณี ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลาย (FAIR) และฝ่ายอำนวยการเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (มูฟดิ)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.20 – 11.45 น. รับฟังเสียง และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
11.45 – 12.00 น. ปิดการเสวนา
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30 น. เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ “เรื่องเล่า ประสบการณ์ ความท้าทายและการก้าวข้ามของประชากรสูงอายุที่มีความหลากหลายทางเพศ”

 หมายเหตุ     กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code