04 มีนาคม 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีรายงานผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์

กำหนดการ

เวทีรายงานผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 09:00 – 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 – 09:45 น. กล่าววัตถุประสงค์

โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

09:45 – 10:00 น. กล่าวเปิด: ความสำคัญของการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์

โดย นพ.ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

10:00 – 11:00 น. รายงานผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์

โดย นายอภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

11:00 – 11:45 น. เวทีแลกเปลี่ยนความรู้รวมกับภาคีเครือข่ายเพื่อวางแนวทางการนำข้อมูลกลุ่ม ชาติพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นำกระบวนการโดย นายอภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

11:45 – 12:00 น. กล่าวปิด: เวทีรายงานผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์

โดย นพ.ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

12:00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code