05 เมษายน 2022

Time

9:45 am - 5:00 pm
ณ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แชร์

เวทีนโยบายสาธารณะ ปากท้องของคนกรุงฯ : ชวน (ว่าที่) ผู้ว่าออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร

กำหนดการเวทีนโยบายสาธารณะ
“ปากท้องของคนกรุงฯ : ชวน (ว่าที่) ผู้ว่าออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร”
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.45 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
09.45 – 10.15 น.     ลงทะเบียน
10.15 – 10.30 น.     กล่าวเปิดงาน
                                โดย ตัวแทนคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม สำนักงานกองทุน
                                สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.30 – 10.45 น.    ชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม และแนะนำตัวภาคีที่เข้าร่วมโครงการโดย องค์กรร่วมจัด
10.45 – 12.00 น.    เวทีอภิปราย  วิกฤตอาหารและอนาคตความมั่นคงทางอาหารของเมือง
โดย
• คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
• คุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
• ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คุณวรรณา แก้วชาติ เครือข่ายสลัมสี่ภาค มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
• ตัวแทนคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.05 น.    ประมวลข้อเสนอจากเวทีวิกฤตอาหารและอนาคตความมั่นคงทางอาหารของเมือง
 โดย คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
13.05 – 13.10 น.     นำเสนอ ข้อเสนอทางนโยบาย “เมืองผลิตอาหาร”
โดย คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา
โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
13.10 – 14.45 น.    เวทีสนทนา ผู้สมัครผู้ว่า กทม.ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นนโยบาย “เมืองผลิตอาหาร”
• คุณรสนา โตสิตระกูล
• คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์
• คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
เปิดเวทีร่วมแลกเปลี่ยนให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายตั้งคำถามร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อเสนอเพื่อแก้ไข ต่อผู้สมัครผู้ว่า กทม.
ผู้ดำเนินรายการ คุณพิภู พุ่มแก้ว
14.45 – 16.30 น.    เวทีเสวนา บทบาทของท้องถิ่นกับความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
โดย
• คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• คุณไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
• คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
• คุณจินตนา ทองผุด เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดอาวุโส สำนักงานเขตหลักสี่
• รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
• คุณนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์
• คุณอรุณี ศรีโต นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิขุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.)
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ดำเนินรายการ ดร.กฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
16.30 – 17.00 น.   ประมวลเนื้อหาสรุปเวทีเสวนา
โดย คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
หมายเหตุ
• กรณี มาลงทะเบียน ช่วงเวลา 09.45 – 10.00 น. รบกวนเข้าประตูโหลดของ ด้านหลังอาคารชั้น 1
• เวลา 10.00 – 10.15 น. เข้าประตูด้านหน้าอาคารได้ตามปกติ
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code