19 ธันวาคม 2022

Time

9:00 am - 3:00 pm
แชร์

เวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง “ท้องถิ่นไทยใครว่าเป็นอิสระ?”

กำหนดการ

เวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง “ท้องถิ่นไทยใครว่าเป็นอิสระ?”

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้องจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรมเอสดี อเวนิว (SD Avenue) กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดเวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง “ท้องถิ่นไทยใครว่าเป็นอิสระ?”

โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.

09.15 – 10.15 น. นำเสนอผลการวิจัย “การประเมินความเป็นอิสระของท้องถิ่นไทย (CU-LAB)”

โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และหัวหน้าโครงการวิจัย

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. การวิพากษ์ผลการวิจัย โดย

– ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นักวิชาการด้านการกระจายอำนาจ

– อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง ภาคประชาสังคม

– นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก จังหวัดสงขลา

– นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ นายก อบต.ปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ปลัด อบต. บางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี

11.30 – 12.00 น. เวทีสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยให้เป็นอิสระ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ความเป็นอิสระของท้องถิ่นในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนได้อย่างไร?

นำเสนอผลการวิจัยโดยสังเขป

– อ.กิรพัฒน์ เขียนทองกุล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วิทยากรหลักในการเสวนา

– นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก

– จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ปลัด อบต.บางขุนไทร

ดำเนินรายการโดย

– ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

– นายทนงเกียรติ มาตตายา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

QR Code :
QR Code