05-06 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
แชร์

เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว

กำหนดการ
เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว
วันที่ 5 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
10.30 – 11.00 น.     แนะนำชุมชนตำบลพิมาน
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน /หัวหน้าโครงการ
11.00 – 12.30 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้
– สถาบันการเงินบ้านพิมานเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ
12.30 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้
– สภาเด็กและเยาวชน ป่าภูพานน้อย
– การท่องเที่ยววิถีชุมชน
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.10 น.     ทีมสร้างสุขม่วนซื่นคนพิมาน
09.10 – 09.20 น.     กล่าวต้อนรับและเล่าเรื่องงานพัฒนาตำบลพิมาน
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน /หัวหน้าโครงการ
09.20 – 09.30 น.     ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
โดย นางสาวจุตุพร พ่ออามาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน/ผู้จัดการโครงการ
09.30 – 10.00 น.     นำเสนอแผนการดำเนินงานและเป้าหมายขับเคลื่อนชุมชนรู้รับปรับตัว
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน/หัวหน้าโครงการ
10.00 – 10.30 น.     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
10.30 – 11.00 น.     บทบาท สสส.ในการหนุนเสริมการดำเนินงาน
โดย นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
11.00 – 11.20 น.     ส่งกำลังใจร่วมสร้างชุมชนรู้รับปรับตัว
โดย นางจันทนา อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11.20 – 11.45 น.     แถลง “ความมุ่งมั่นร่วมสร้างชุมชนรู้รับปรับตัว”
โดย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 แห่ง
11.45 – 12.00 น.     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ในฐานะ “ศูนย์จัดการเครือข่าย”
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 12 อปท.
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเด่นการปรับตัวต่อสถานการณ์สำคัญของพื้นที่
– นิทรรศการมีชีวิต โดย องค์กรปกครองส่วนที่ถิ่นเครือข่าย
สถานที่ ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน
14.00 – 15.00 น.     Ground Tour ตำบลพิมาน
การปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาและจัดการเศรษฐกิจยั่งยืน  ณ สถาบันการเงินบ้านพิมานเพื่อการสร้างงาน
QR Code :
QR Code