27 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

เวทีคืนความรู้ โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่ออยู่ในสภาวะไม่พึ่งพิง

กำหนดการเวทีคืนความรู้
โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่ออยู่ในสภาวะไม่พึ่งพิง
ประเด็นการบาดเจ็บ (หกล้ม) ของผู้สูงอายุในคนเมือง

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.     เปิดงานพร้อมร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติ โดย ผศ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
09.15 – 09.40 น.     การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตเมืองผ่านระบบบริการสุขภาพและเครือข่าย
  โดย ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
09.40 – 10.05น.     นโยบายของกรุงเทพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (หรือผู้แทน)
10.05 – 10.45 น.     เสวนาภาคีเครือข่ายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในคนเมือง
  (รพ.ราชพิพัฒน์, รพ.เลิดสิน, คณะพยาบาลเกื้อการุณย์, สานักอนามัย, ผู้แทนสำนักงานเขต หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม)
10.45 – 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.     รายงานผลการดาเนินงานของโครงการฯ โดย รศ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน หัวหน้าโครงการฯ
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาการกลางวัน
13.00 – 15.00 น.     จัดกลุ่มอภิปลาย ข้อเสนอเพื่อกำหนดแผนพัฒนาร่วมกับกลไกและนโยบาย
กลุ่มที่ 1 เสนอแนวทางการพัฒนากลไก
การทำงานร่วมกัน
โดยคณะผู้นำจากองค์กร สถาบันต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลุ่มที่ 2 Work Shop
– การดูแลตนเองเบื้องต้นในผู้สูงอายุ
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ
โดย ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วขิรพยาบาล
** หมายเหตุ ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
QR Code :
QR Code