20 กันยายน 2023

Time

8:00 am - 3:30 pm
แชร์

เวทีขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง

กำหนดการ

เวทีขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง

วันที่ 20 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน

โดย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

09.10 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ “การสนับสนุนที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง”

โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.

09.30 – 11.00 น. นำเสนอ “สถานการณ์ผู้เช่าห้อง”

1. คุณณภัทร เสนาะพิณ ผู้แทนกลุ่มห้องเช่าหัวลำโพงและปทุมธานี

2. คุณทองม้วน ลุนไชยภา ผู้เช่าห้องย่านกีบหมู

3. คุณชิตชัย พรมรัตน์ ผู้อยู่อาศัยในอาคารร้างสิรินเพลส

4. คุณธนชัย วรอาจ ผู้ออกแบบรายการ Poor Culture

5. คุณเพชรลดา ศรัทธารัตนตรัย ผู้แทนคนรุ่นใหม่

6. คุณอภิญญา จารุวัฒนชัยกุล ห้องเช่าย่านสัมพันธวงศ์

ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศ ThaiPBS

11.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนานโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก”

1. นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

2. นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

3. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ประธานอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน พอช.

4. นายประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะกรรมการกำกับทิศ สสส.

5. นางสาวนพพรรณ พรหมศรี ประธานคณะทำงานพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยฯ และ มพศ.

ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศ ThaiPBS

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ประมวลภาพรวมแนวทางนโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก และพื้นที่รูปธรรมในการทำงานร่วมของภาคี เพื่อสร้างต้นแบบที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก

พื้นที่รูปธรรมเบื้องต้นในการทำงานร่วม

1. ศูนย์คนไร้บ้าน“บ้านพูนสุข” จังหวัดปทุมธานี

2. อาคารสวัสดิการที่อยู่อาศัย ซอยเลียบวารี 79 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

13.30 – 15.00 น. กล่าวแถลงเจตนารมณ์ ในการทำงานเพื่อสนับสนุนนโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เช่าห้อง พร้อมลงนามความร่วมมือ

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

3. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

4. สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ6มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.

5. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

6. คุณกรรณิการ์ ปู่จินะ ผู้แทนกลุ่มห้องเช่าราคาถูก สมาคมคนไร้บ้าน

15.00 – 15.30 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และพักรับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับ

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code