04 เมษายน 2024

Time

9:00 am - 4:00 pm
แชร์

เวทีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วิทยากร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างเป็นระบบ

กำหนดการ

เวทีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วิทยากร และการสร้างนวัตกรรม

เพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างเป็นระบบ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซแบงคอก

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.30 – 09.45 น. กล่าวนำเสนอวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

09.45 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ศดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

10.00 – 10.15 น. ละครใบ้ “Happy workplace in your mind”
10.15 – 10.30 น. Ted Talk : Happy workplace in your place

โดย ภาคีสำนัก 8

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 16.00 น. ห้องย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

• หลักสูตรนักสร้างสุของค์กรระดับต้น

• Training of Trainer (TOT) หลักสูตร วิทยากรนักสร้างสุของค์กร

ห้องย่อยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม โครงการบ่มเพาะนวัตกรนักสร้างสุของค์กร (Happy Workplace Innovation Incubation)

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code