29-30 เมษายน 2023

Time

8:00 am - 8:00 pm
แชร์

เทศกาลพระโขนง-บางนา กรีน เฟสติวัล : ปลูกย่าน สร้างเมือง

กำหนดการ

เทศกาลพระโขนง-บางนา กรีน เฟสติวัล: ปลูกย่าน สร้างเมือง

วันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 20.00 น.

ณ สวนเพลินพระโขนง เขตพระโขนง (พื้นที่สำนักงานขนส่ง กทม. พื้นที่ 3

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.10 น. พิธีเปิดเทศกาลพระโขนง-บางนา กรีน เฟสติวัล: ปลูกย่าน สร้างเมือง

– คุณวรุณลักษณ์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

– ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) กล่าวที่มาและความสำคัญของโครงการฯ

– รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนากรุงเทพมหานคร

– ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)

กล่าวถึงการขับเคลื่อนพื้นที่เมืองสุขภาวะด้วยแนวคิดเมืองเดินได้-เดินดี และเกษตรในเมือง

– ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด

กล่าวถึงการสนับสนุนสร้างความร่วมมือพลเมืองขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

09.10 – 10.30 น. เสวนาสาธารณะ “ปลูกย่าน สร้างเมือง ด้วยสวน” โดย

– ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

– คุณสมเกียรติ โชควิจิตรกุล กรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จำกัด

– คุณชัยรัตน์ สุระจรัส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด

– คุณปรีชญา นวราช กรรมการบริษัท พี-เนอ เออร์เบิ้น อาร์คิเต็ค จำกัด

08.30 – 20.00 น. นิทรรศการ

– กรุงเทพ: พื้นที่สีเขียวกินได้

– พระโขนง-บางนา ย่านสีเขียว 15 นาที

14.00 – 15. 30 น. เตรียมการจัดงานส่วนตลาดสีเขียว Green market
16.00 – 20.00 น. ตลาดสีเขียว Green market

โดย เครือข่ายเกษตรในเมือง และชุมชนย่านพระโขนง – บางนา

16.00 – 17.00 น. กิจกรรมจัดทำแปลงผักสมุนไพร
17.30 – 20.00 น. ดนตรีในสวน

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

08.30 – 20.00 น. นิทรรศการ

– กรุงเทพ: พื้นที่สีเขียวกินได้

– พระโขนง-บางนา ย่านสีเขียว 15 นาที

14.00 – 15. 30 น. เตรียมการจัดงานส่วนตลาดสีเขียว Green market
16.00 – 17.00 น. เวิร์คช็อปการเตรียมดินและทำปุ๋ยชีวภาพ
17.00 – 18.00 น. เสวนาสาธารณะ “คิดจะปลูก ปลูกผักในกรุงเทพฯ” โดย

– คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

– คุณอรอุมา สาดีน ผู้จัดการ SAFETist Farm

– คุณแม็กซีน อินทิพร แต้มสุขิน Influencer

16.00 – 20.00 น. ตลาดสีเขียว Green market

โดยเครือข่ายเกษตรในเมือง และชุมชนย่านพระโขนง – บางนา

18.00 – 20.00 น. ดนตรีในสวน

หมายเหตุ กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code