01 พฤษภาคม 2024

Time

9:00 am - 12:30 pm
แชร์

สานพลัง ขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เพื่อรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

กำหนดการ

สานพลัง ขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เพื่อรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

09.00 – 09.15 น. เปิดการประชุม

โดย คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาผู้บริโภค

09.15 – 09.30 น. บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และมาตรการความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน

โดย รศ.อิสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

09.30 – 10.00 น. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ โรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย 20 โรงเรียน
10.00 – 10.15 น. ทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยการเดินทางของเด็กและเยาวชนด้วยรถรับส่งนักเรีรยน

โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

10.15 – 10.30 น. สถานการณ์และหลักเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนศูนย์เรียนรู้การจัดการระบบรถรับส่งนักเรียน

โดย คุณคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาผู้บริโภค

10.30 – 11.30 น. โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

• คุณมงคล แพ่งประสิทธิ์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

• คุณนงเยาว์ ผาสุข โรงเรียนคีขรภูมิพิสัย

• คุณบุญสร้าง เปรมยกย่อง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

• คุณพัฒนพงศ์ มีสมยุทธ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

• คุณพัชราภรณ์ สายสุยะ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค

11.30 – 12.30 น. นโยบายการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยที่ต้องทำได้เกิดขึ้นจริง

• คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

• คุณกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• คุณสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม

• คุณจักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค

ดำเนินรายการโดย นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ประธานอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาผู้บริโภค

 

QR Code :
QR Code