08 มิถุนายน 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตเด็กให้พัฒนาได้ตามศักยภาพ”

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การจัดการร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตเด็กให้พัฒนาได้ตามศักยภาพ”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 (ดินแดง)

08.00 – 09.00 น. – ลงทะเบียนรับเอกสาร

– คณะผู้บริหารชมนิทรรศการเล่าเรื่องจากภาพ นำเสนอผ่าน สถานีจำลองสถานการณ์แก้ไขปัญหาบนมือถือผู้ว่าฯ และคณะจากลุ่มข้อมูลทดสอบ

09.00 – 9.30 น. พิธีเปิด

– วีดีทัศน์ “พลังแห่งการร่วมรังสรรค์นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กจากครอบครัวเปราะบางที่มุ่งประสิทธิผล”

– กล่าวรายงาน โดย ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะอำนวยการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ

– กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

09.30 – 10.45 น. เสวนา “ต้นแบบแพลตฟอร์มเติมเต็ม : พลิกโฉมการจัดบริการคุณภาพชีวิตเด็ก 4 มิติที่ไร้รอยต่อ” (Innovative Smart Governance) โดย

– นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

– ดร.สุปรีดา อดุยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– นพ.วิพุธ พูลเจริญ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

10.45 – 12.00 น. สาธิตและจำลองแพลตฟอร์ม “เติมเต็ม”

ถ่ายภาพ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code