24 มิถุนายน 2024

Time

1:00 pm - 4:30 pm
แชร์

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “สุขเป็น : จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน”

กำหนดการ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง สุขเป็น : จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน”

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

13.00 – 13.45 น. พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

โดย นพ. พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวรายงาน

โดย นางสาวภาวนา เหวียนระวี ผู้อานวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ร่วมโครงการ พื้นที่เรียนรู้คู่ขนาน และผู้สนับสนุนพื้นที่คู่ขนาน รวม 16 หน่วยงาน

13.45 – 14.30 น. ผลลัพธ์และข้อค้นพบ 2 ปี สุขเป็น

โดย รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้ประเมินผลภายใน

14.30 – 14.45 น. พักเบรก
14.45 – 16.30 น. ห้องย่อย 4 ห้อง

• ห้องวายุภักษ์ 7 : “การทำงานสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยจิตวิทยาเชิงบวก : บทเรียนจากสุขเป็น – มีอะไรให้เรียนรู้ในเวทีนี้” สาหรับภาคีใหม่

โดย ชูไชย นิจไตรรัตน์ P2H และทีม

• ห้อง BB 206 : ประชุมภาคีสุขภาพจิตระดับนโยบายต่อแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก

• ห้อง BB 202 : ประชุมผลลัพธ์งานสุขเป็น กับพื้นที่นำร่อง (กลุ่ม 1)

โดย พรนุช สถาผลสวัสดิ์ P2H และทีม

• ห้อง BB 203 : ประชุมผลลัพธ์งานสุขเป็น กับพื้นที่นำร่อง (กลุ่ม 2)

โดย ปนัดดา ขวัญทอง P2H และทีม

QR Code :
QR Code