25 พฤศจิกายน 2022

Time

8:00 am - 12:30 pm
แชร์

สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข

 (ร่าง) กำหนดการ

สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ณ จุดรับลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. ชมนิทรรศการการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ (Roll up)

1. ระบบ Health Temple

2. ผลงานพระสงฆ์ต้นแบบฯ และพระคิลานุปัฏฐากดีเด่น

08.45 – 0๙.00 น. พระเถรานุเถระ และผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
09.00 – 0๙.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยายเรื่อง “พระสงฆ์กับการพัฒนาการสาธารณะสงเคราะห์ ภายใต้การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา”

โดย พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

09.30 – 09.40 น. พิธีเปิดการประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานฝ่ายสงฆ์ : สมเด็จพระมหาธีราจารย์

กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ประธานฝ่ายฆราวาส : ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

09.40 – 10.00 น. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวสัมโมทนียกถาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์

กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

10.00 – 11.30 น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณ

1) โล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากประจำปี 2564 จำนวน 6 รางวัล

2) โล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากประจำปี 2565 จำนวน 18 รางวัล

3) โล่เกียรติคุณพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2564 จำนวน 18 รางวัล

4) โล่เกียรติคุณพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 18 รางวัล

5) ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

11.30 – 12.30 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร

 

QR Code :
QR Code