09-10 สิงหาคม 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 “ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ”

กำหนดการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13

“ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ”

“การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน: โอกาส และความท้าทาย”

ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2566

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
08.30 – 09.00 น. ชมวิดีทัศน์สร้างสุขภาคใต้ และการแสดงวัฒนธรรมภาคใต้
09.00 – 09.05 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.05 – 09.15 น. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13

โดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ประธานคณะทำงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1

กล่าววัตถุประสงค์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) พ.ศ. 2566

โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

09.15 – 09.40 น. กล่าวเปิดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) พ.ศ. 2566

และปาฐกถาเรื่อง“สานพลัง หนุนเสริมนวัตกรรม สู่สุขภาวะแห่งอนาคต”

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.40 – 09.50 น. ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
09.50 – 10.00 น. แถลงข่าวการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการ HIA Forum
10.00 – 10.20 น. ผู้ร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ
09.50 – 10.10 น. นำเสนอผลการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายภาคใต้แห่งความสุข

โดย นายไพฑูรย์ ทองสม และผู้แทนประเด็นทีมขับเคลื่อน

10.10 – 11.10 น. เสวนา “ทิศทางการพัฒนา “สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน” โดย

● นางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

● ดร.สมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

● นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วน จังหวัดภาคใต้

ผู้ดำเนินการเสวนา : นางสาวพัชรา ยิ่งดำนุ่น

11.10 – 12.10 น. เสวนา “ความท้าทายในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

●     นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

●     นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์     ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

●     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ดำเนินรายการ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.10 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

กิจกรรมชมบูธนิทรรศการ

13.30 – 17.00 น. ประชุมห้องย่อยและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้องย่อยที่ 1 สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน: สิทธิด้านสุขภาพและความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล

ห้องย่อยที่ 2 ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์

▪ การเตรียมการก่อนสูงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง

ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร

รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

นายชาคริต โภชะเรือง

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

ห้องย่อยที่ 3 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

▪ ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง

นายทวีวัตร       เครือสาย

ผศ.ดร.ชุมพล     อังคณานนท์

ดร.อนิรุต         หนูปลอด

ผศ.ดร.วุฒิชัย     ศรีช่วย

ดร.จตุรงค์        คงแก้ว

ห้องย่อยที่ 4 นโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

“ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT”

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

ห้องย่อยที่ 5 ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

▪ จุดเปลี่ยนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

นายไมตรี จงไกรจักร

ดร.เพ็ญ สุขมาก

น.ส.ซูวารี มอซู

ดร.ฐิติชญาณ์ บุญโสม

ดร.มุมตาส มีระมาน

นายวิโรจน์ ภู่ต้อง

ห้องย่อยที่ 6 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ

บูรณาการกลไกความร่วมมือ: สุขภาวะแห่งอนาคต

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

ภก.สมชาย ละอองพันธ์

นายเชาวลิต ลิบน้อย

ผศ.กำไล สมรักษ์

นางนฤมล ฮะอุรา

นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว

ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์

นำเสนอผลงานงานวิชาการ HIA Forum แบบ Oral Presentation
ห้องย่อยที่ 1 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Health Impact Assessment

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

รศ.ดร.ฐิติวร ชูสง

ห้องย่อยที่ 2 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบ (Impact Assessment; IA) ที่สำคัญ SEA, EHIA, EIA การประเมินผลกระทบอื่นๆ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment)

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส  บาลทิพย์

รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม

อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล

ห้องย่อยที่ 3 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาล

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว

ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร์

ดร.ซอฟียะห์  นิมะ

ห้องย่อยที่ 4 กลุ่มงานวิจัยเรื่อง สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

รศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

ห้องย่อยที่ 5 กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

ผศ.ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ

ผศ.ดร.มนัสวี อดุลยรัตน์

ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ

ห้องย่อยที่ 6 กลุ่มงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์  การบริหารจัดการ ฯ

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง:

ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา

ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล

ผศ.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก

ห้องย่อยที่ 7 ท้องถิ่นไทยกับบทบาทการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน (กรมอนามัย)

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย: กรมอนามัย

ช่วงที่ 1: รู้จัก HIA /แนวทางการประยุกต์ใช้ HIA ในระดับท้องถิ่น

วิทยากร

1. นางสาวพนิตา เจริญสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมอนามัย

2. ผู้แทนกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ช่วงที่ 2: แลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ HIA

1. นางสุนทรี เชยชุ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2. นางเยาวรัตน์ คู่วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

3. นางสารภี ศรีพร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. นายพิรุฬห์ ศิริทองคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

5. นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ชัยณรงค์  แก้วจำนงค์ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ลานนำเสนอผลงานวิชาการแบบ e-poster

• แบบ onsite

• แบบ online

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย/วิทยากรประจำห้อง

ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา

รศ.ดร.สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์

17.00 – 20.00 น. สรุปประเด็นห้องย่อย และเตรียมข้อมูลนำเสนอในเวทีพูดคุยนโยบายร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ สำนักงบประมาณ คณะอนุกรรมการภาคใต้
17.00 – 20.00 น. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

โดย ผศ.ดร.วีระศักดิ์  พุทธาศรี   หัวหน้าโครงการฯ และคณะวิจัย

17.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรมชมบูธนิทรรศการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมชมบูธนิทรรศการ
08.50 – 09.00 น. ชมวิดีทัศน์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
09.00 – 10.00 เสวนา “การบูรณาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่”

• ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

• ผศ.ดร. เรวดี  โรจนกนันท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสภาพัฒน์ฯ

• นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย

10.00 – 12.00 นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับแผนของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ โดย

• ผู้แทนประเด็นภาคใต้ คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ

• ตัวแทนจากหน่วยงานกำหนดนโยบาย (Policy Maker) ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับข้อเสนอ โดย

นางพรรณทิพา รัตนะ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.สมพร เนติรัฐกร ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

• ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

• ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ดำเนินการประชุมโดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช

12.00 – 12.30 น. มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”

มอบธงเจ้าภาพจัดงานปีถัดไป

•     งานประชุมวิชาการ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.2567”

•     งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 14

กล่าวปิดงาน โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

กรรมการกองทุนด้านการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิธีปิด

13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง
QR Code :
QR Code