23-25 เมษายน 2023

Time

8:30 am - 6:00 pm
แชร์

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกและขยะทะเล

กำหนดการ

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกและขยะทะเล

ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2566

ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

วันที่ 23 เมษายน 2566
10.30 – 11.55 น. เดินทางไปจังหวัดตรัง
12.30 – 13.-30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 18.00 น. สำรวจ เก็บข้อมูลสภาพปัญหาขยะพลาสติกในชุมชนและทะเล ของจังหวัดตรัง
วันที่ 24 เมษายน 2566
09.50 – 10.30 น. เดินทางไปบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
10.30 – 12.00 น. ศึกษาแลกเปลี่ยนการจัดการขยะพลาสติกในชุมชนและทะเล ณ รพ.สต.บ้านมดตะนอย

• ความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

โดย ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

• การขับเคลื่อนตรังยั่งยืนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

โดย ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง

• กลไกการจัดการขยะและข้อตกลงตำบลว่าด้วยการขับเคลื่อนเกาะลิบงยั่งยืน

โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

• นำเสนอการจัดการขยะครัวเรือน และตลาดนัดสุขภาวะ มดตะนอย

โดย ผอ.รพ.สต.และ อสม. บ้านมดตะนอย

• เยี่ยมชมชุมชนบ้านมดตะนอย

โดย ผู้ใหญ่บ้านมดตะนอย

ดำเนินรายการ โดยนางสาวมณีวรรณ สันหลี มูลนิธิอันดามัน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. เดินทางไปเกาะมุก
14.00 – 15.00 น. ศึกษาแลกเปลี่ยนการจัดการขยะพลาสติกและระบบซื้อขายวัสดุรีไซเคิลชุมชน การท่องเที่ยวปลอดขยะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดย กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนเกาะมุก (ดาวดาเล)

15.00 – 18.00 น. ดำน้ำเก็บขยะทะเลที่ถ้ำมรกต และเก็บขยะทะเลที่ชายหาดฝรั่ง
วันที่ 25 เมษายน 2566
09.00 – 10.30 น. เดินทางด้วยเรือจากเกาะมุก จังหวัดตรัง ไปเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
10.30 – 12.00 น. ศึกษาแลกเปลี่ยนการจัดการขยะมูลฝอย/ขยะพลาสติก บ่อฝังกลบขยะ พื้นที่เกาะลันตา
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. กิจกรรมลงนามปฏิญญาอ่าวลันตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเสวนาลันตายั่งยืน

ผู้ลงนามในปฏิญญาฯ ประกอบด้วย

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน

• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน

• อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน

• นายอำเภอเกาะลันตา

• ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่

• ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

• นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 องค์กรในอำเภอลันตา

• องค์กรชุมชนและชาวประมงพื้นบ้าน

• องค์กรภาคธุรกิจเอกชน

• องค์กรพัฒนาเอกชน

*** กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code