30 มิถุนายน 2023

Time

10:00 am - 4:30 pm
แชร์

ศึกษาเรียนรู้สุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ “การสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครและปทุมธานี”

กำหนดการ

ศึกษาเรียนรู้สุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

“การสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครและปทุมธานี”

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. 

ณ จุด Drop-in ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กทม.

และศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข” จังหวัดปทุมธานี

10.00 – 11.30 น. จุดเรียนรู้ที 1 การดำเนินงานของจุด Drop-in ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย

• นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร

11.30 – 12.30 น. ออกเดินทาง จาก จุด Drop-in ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กทม.

ไป ศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข” จังหวัดปทุมธานี

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข” จังหวัดปทุมธานี
13.30 – 15.30 น. จุดเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินงานของศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข” จังหวัดปทุมธานี

• ชี้แจงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ

• กล่าวต้อนรับ โดย นางสาวนพพรรณ พรหมศรี มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

ความเป็นมาของการดำเนินงานศูนย์พักคนไร้บ้าน “บ้านพูนสุข” จังหวัดปทุมธานี

• นำเสนอ บทเรียนการทำงานและกระบวนการช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

โดย นายสมพร หารพรหม มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

• นำเสนอ แนวทางการพัฒนาสุขภาวะคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

โดย นางสาวกรรณิการ์ ปู่จินะ ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค

• แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกับทีมคนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี

กรรมการกล่าวขอบคุณในนามคณะ และมอบของที่ระลึก

15.30 – 16.30 น. เดินทางกลับ สสส. กทม.

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code