29 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 1:30 pm
แชร์

วันตัดสินผลงาน (Pitching Day) การประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

(ร่าง) กำหนดการ

วันตัดสินผลงาน (Pitching Day)

การประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
09.00 – 09.15 น. คณะกรรมการตัดสินฯ ลงทะเบียน และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 Impact Forum
09.15 – 09.30 น. ชี้แจงกำหนดการ รูปแบบการนำเสนอ หลักเกณฑ์การตัดสินและลำดับการนำเสนอ
09.30 – 10.30 น. ทีมลำดับที่ 1-5 นำเสนอผลงาน
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 11.45 น. ทีมลำดับที่ 6-10 นำเสนอผลงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสินเพื่อพิจารณารางวัล 4 อันดับแรก
ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup กลุ่มไอเดียนวัตกรรม
09.00 – 09.15 น. คณะกรรมการตัดสินฯ ลงทะเบียน และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องแซฟไฟร์ 206
09.15 – 09.30 น. ชี้แจงกำหนดการ รูปแบบการนำเสนอ หลักเกณฑ์การตัดสินและลำดับการนำเสนอ
09.30 – 10.30 น. ทีมลำดับที่ 1-5 นำเสนอผลงาน
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 11.47 น. ทีมลำดับที่ 6-10 นำเสนอผลงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสินเพื่อพิจารณารางวัล 4 อันดับแรก
ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม
11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตัดสินฯ ลงทะเบียน และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องแซฟไฟร์ 205
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. ชี้แจงกำหนดการ รูปแบบการนำเสนอ หลักเกณฑ์การตัดสินและลำดับการนำเสนอ
13.15 – 14.27 น. ทีมลำดับที่ 1-5 นำเสนอผลงาน
14.27 – 14.40 น. พัก
14.40 – 15.16 น. ทีมลำดับที่ 6-10 นำเสนอผลงาน
15.16 – 15.45 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสินเพื่อพิจารณารางวัล 4 อันดับแรก
ประเภทภาคี สสส.
09.00 – 09.15 น. คณะกรรมการตัดสินฯ ลงทะเบียน และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องแซฟไฟร์ 205
09.15 – 09.30 น. ชี้แจงกำหนดการ รูปแบบการนำเสนอ หลักเกณฑ์การตัดสินและลำดับการนำเสนอ
09.30 – 10.30 น. ทีมลำดับที่ 1-5 นำเสนอผลงาน
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 11.57 น. ทีมลำดับที่ 6-10 นำเสนอผลงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสินเพื่อพิจารณารางวัล 4 อันดับแรก

 

QR Code :
QR Code