02-03 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:00 am - 5:00 pm
แชร์

ลงพื้นที่ โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตแรงงานในสถานประกอบกิจการ

กำหนดการ

ลงพื้นที่ โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตแรงงานในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 2 – 3  กุมภาพันธ์ 2566

ณ โรงงานมินิแบร์ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

และ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
08.30 – 11.00 น. ออกเดินทางจาก สสส. ไปโรงงานมินิแบร์ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
11.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่การดำเนินโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพจิตแรงงานในสถานประกอบกิจการ”
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เดินทางจากบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไป โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่
16.00 – 18.00 น. ลงพื้นที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพจิตแรงงานในสถานประกอบกิจการ”
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. อภิปราย “ประเด็นท้าทายระบบดูแลสุขภาพจิต ในสถานประกอบการ เพียงภาพฝัน หรือจะเป็นได้จริง”

วิทยากร

– นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

– พญ.ดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

– นายชาติวุฒิ วังวล  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

– นายสถิรยุทธ แสงสุวรรณ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

– นายภูมรามินทร์ วงค์ขันต์นาค ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านแรงงานสัมพันธ์และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บริษัทคาร์กิลล์มีท (ไทยแลนด์) จำกัด

ดำเนินการอภิปรายโดย นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

09.30 – 11.30 น. นำเสนอ “ผลการดำเนินงานโครงการ สร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ” จาก 8 เขตสุขภาพ

วิทยากรวิพากษ์

– นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

– นางสาวนันทาวดี    วรวสุวัส   ที่ปรึกษาโครงการ

– พญ.ดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

– นางธิดา   จุลินทร นักวิชาการด้านนโยบายสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

– นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม

– นายชาติวุฒิ วังวล  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

– นายชัยยุทธ์ สวัสดี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนงานแรงงานสัมพันธ์ บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

11.30 – 12.00 น. บรรยาย“การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต”

• หลักสูตร Public Policy Analysis, LSE

โดย พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Work shop ในหัวข้อ “การผลักดันนวัตกรรมเชิงระบบสู่การเป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต”
16.00 – 17.00 น. สรุปผลกิจกรรมกลุ่ม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code