20 มีนาคม 2023

Time

8:00 am - 4:00 pm
แชร์

ลงพื้นที่เสริมพลังเครือข่ายธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

ลงพื้นที่เสริมพลังเครือข่ายธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มีนาคม 2566

ที่ ธนาคารเวลากลาง ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

08.00 – 08.45 น. เดินทางถึงธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
08.45 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ  โดย ประธานศูนย์บริการคนพิการ ต.ชมภู
09.00 – 09.30 น. บทบาทการดำเนิน ธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดย อาจารย์ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา

ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่

09.30 – 10.00 น. ทัศนคติ  มุมมอง กระบวนการจัดตั้งธนาคารเวลาชุมชน

โดย นายอนันต์ แสงบุญ

10.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่เสริมพลังและสังเกตกระบวนการให้บริการของสมาชิกธนาคารเวลาในชุมชน  ต.ชมภู .สารภี จ.เชียงใหม่ (สาธิตการใช้แอปพลิเคชันธนาคารเวลา)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ( แปลง  ปลูก ปัน  )
13.00 – 14.00 น. เสวนา เครื่องมือรองรับสังคมสูงวัย ธนาคารเวลา ความเหมือนที่แตกต่าง โอกาส  อุปสรรค ผลลัพธ์ จากทุน และแกนนำในการดำเนินงานธนาคารเวลา

• พระครูวรสุตเขต  ธนาคารเวลาในโรงเรียนปริยัติธรรม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

• นางมัลลิกา  ตะติยาพรพันธ์  ธนาคารเวลากลาง จ.เชียงใหม่

• นายอนันต์  แสงบุญ  ธนาคารเวลาชุมชน ต.ชมภู  อ.สารภี จ.เชียงใหม่

• นางนุช วงสวัสดิ์  ธนาคารเวลาชุมชน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

• นางจุรีรัตน์  เงินท๊อก ธนาคารเวลาชุมชน ต.บ้านห้วยโป่ง ต.ต้า  อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ผู้ดำเนินรายการ  ดร. เดชา  ทำดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

14.00 – 15.00 น. สรุปผลการดำเนินงานและมาตรฐานธนาคารเวลาของธนาคารเวลากลาง จ.เชียงใหม่

โดย ทีมงานธนาคารเวลากลาง จ.เชียงใหม่

15.00 – 16.00 น.

 

แลกเปลี่ยน ผลจากการลงพื้นที่และการดำเนินงานธนาคารเวลากลาง จ.เชียงใหม่

โดย ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส  และเครือข่ายธนาคารเวลา

16.00 น. กล่าวเสริมพลังแก่ภาคีธนาคารเวลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code