20 พฤษภาคม 2022

Time

7:30 am - 12:30 pm
ณ ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเขตตลิ่งชัน (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม) แขวงบางระมาด   และชุมชนแขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
แชร์

ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการผลักดันนโยบายขยายพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้วยอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย สู่ภารกิจหน่วยงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

กำหนดการ
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการผลักดันนโยบายขยายพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
ด้วยอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย สู่ภารกิจหน่วยงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07:30 – 12:30 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเขตตลิ่งชัน (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม) แขวงบางระมาด
และชุมชนแขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
07:30 – 08:30 น.     เดินทางไปยังชุมชนวัดเกาะ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชันโดยรถตู้
08:30 – 09:15 น.     ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนแขวงบางเชือกหนัง
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ขยายผล
09:15 – 09:30 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่
09:30 – 10:10 น.     ลงเรือเพื่อเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมพื้นที่ริมคลอง
และเดินทางไปศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม)
10:10 – 11:20 น.     เยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเขตตลิ่งชัน (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม)
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะร่วมไปกับภาคียุทธศาสตร์ในพื้นที่
โดย
• ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
• นายชนวน รัตนวราหะ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส.
• ดร. สง่า ดามาพงษ์ เลขานุการร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
• นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
• นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
• นายชวน ชูจันทร์ แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ
• นายอาทิตย์ ทองชัยเดช หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 เขตตลิ่งชัน
• นางสาวมุสิตา มุละสิวะ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน
• นายธิติ ศิริสงค์ มหาวิทยาลัยสยาม
• ผู้แทนธนาคารออมสิน
11:20 – 11:30 น.     สรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
11:30 – 12:30 น.     รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้านของเขตตลิ่งชัน จากเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่
เดินทางกลับ
QR Code :
QR Code