14-15 มกราคม 2023

Time

8:30 am - 3:00 pm
แชร์

ลงพื้นที่ดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักสูบหน้าใหม่ สานพลังสร้าง “สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่”

กำหนดการ

ลงพื้นที่ดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักสูบหน้าใหม่

สานพลังสร้าง “สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 14 – 15 มกราคม 2566

ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ปอเนาะบ้านตาล ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565
13.30 น. ลงพื้นที่ดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักสูบหน้าใหม่

สานพลังสร้าง“สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

1) มัสยิดปลอดบุหรี่

2) วัดปลอดพนันบุหรี่

3) โรงเรียนปอเนาะ (วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค)

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและชมวีดีทัศน์
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

โดย นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนปอเนาะปลอดบุหรี่

09.15 – 10.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาท

โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

10.00 – 10.30 น. บทบาทของ สสส. ในการสนับสนุนโครงการโรงเรียนปอเนาะปลอดบุหรี่

โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.45 – 12.00 น. ประธานในพิธีและผู้จัดการ สสส. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนปอเนาะปลอดบุหรี่ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ  ห้องประชุมโรงเรียนประทีปศาสน์ปอเนาะบ้านตาล ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนปอเนาะปลอดบุหรี่ 14 จังหวัดภาคใต้

โดย นายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภา มูลนิธิคนเห็นคน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code