04-05 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

“มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ”

กำหนดการ

“มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ”

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
08.00 – 09.00 น. การแสดงดนครีโฟล์คซอง “วง  ทรีอินวัน” ชมรมดนตรี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
09.00 – 09.20 น. พิธีเปิด  

การแสดงพื้นบ้าน ฮอยศิลป์ถิ่นอีสาน   ชมรมนาฏศิลป์  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และวีดีทัศน์ “โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ”

09.20 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

    อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.30 – 09.45 น. กล่าวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.45 – 10.00 น. กล่าวเปิดงาน “มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ”

     โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน”

10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “สุขภาวะคนอีสานกับทิศทาง สสส. ในมิติแห่งอนาคต”

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 12.00 น. เรื่องเล่า : “สานพลัง สร้างสุข”

1)     คุณครูสัญญา มัครินทร์ มหา’ลัยไทบ้าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

2)     คุณครูวชิรญาณ์ ขาวจุ้ย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

3)     ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

4)     คุณธนกัญพัชร ทิ้งโคตร ไร่ธารธรรม จ.เลย

5)     คุณยุวลี คิดค้า บ้านขมิ้น ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กันตรึม จากสวนนิเวศเกษตรศิลป์ จังหวัดสุรินทร์
13.15 – 17.00 น. เสวนา Hybrid : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะคนอีสาน

1.   นวัตกรรมสุขภาวะจากพื้นที่นำร่อง 4 ประเด็น  8 ศูนย์เรียนรู้

1) ประเด็นเกษตรอินทรีย์  ได้แก่

• ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดเลย (LSF)

• ศูนย์เรียนรู้การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน  ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

2)  ประเด็นผู้สูงอายุ   ได้แก่

• ศูนย์เรียนรู้ศูนย์ดูแลกลางวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

• ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

3) ประเด็นเด็กและเยาวชน ได้แก่

• ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาว บ้านกลาง ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

• ศูนย์เรียนรู้ห้องสมุดแมวหางกิ้นส์ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

4) ประเด็นการจัดการขยะ  ได้แก่

• ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

• ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

2. แลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ 12 จังหวัดภาคอีสาน

17.00 – 18.00 น. นิทรรศการ “ลานปัญญาสร้างสุข”
18.00 – 21.00 น. อาหารเย็น “พาแลงไนท์ไทอีสาน” ผูกข้อ ฮับต้อน ภาคีเครือข่ายอีสาน และ ชมวงดนตรีพื้นบ้านหมาเก้าหาง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
08.30 – 09.00 น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นที่บ้าน :

โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.00 – 09.15 น. ทบทวนเนื้อหาวันวาน

โดย อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

09.15 – 10.45 น. แบ่งห้องย่อย ระดมความคิดเห็น “แนวทางการเชื่อมประสานภาคีขับเคลื่อนสุขภาวะภาคอีสาน”

1) ห้องที่ 1 ประเด็นกลุ่มประชากร : เด็กและเยาวชน

2) ห้องที่ 2 ประเด็นสังคมสูงวัย : ผู้สูงอายุ

3) ห้องที่ 3 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรอินทรีย์

4) ห้องที่ 4 ประเด็นสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะ

5) ห้องที่ 5 ประเด็นท้าทายใหม่ในการพัฒนาสุขภาวะ ภาคอีสาน

ดำเนินรายการ โดย นายพูลสมบัติ นามหล้า มูลนิธิชุมชนอีสาน

10.45 – 12.00 น. ตัวแทนห้องย่อยนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นต่อวิทยากรเสวนา

เสวนา : “ภาคียุทธศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะคนภาคอีสานสู่มิติใหม่แห่งอนาคต”

1)     ศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2)     ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส.

3)     นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

4)     นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดำเนินรายการ โดย ดร.คณิน เชื้อดวงผุย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

12.00 – 12.30 น. พิธีปิด
กล่าวปิด  “มหกรรมไทอีสานสานสุข : โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ”
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์

ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

QR Code :
QR Code