22 พฤศจิกายน 2023

Time

1:00 pm - 3:30 pm
แชร์

มหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567 และแถลงผลข้อมูลแจงนับสำรวจประชากรคนไร้บ้าน

กำหนดการ

มหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปี 2567 

และแถลงผลข้อมูลแจงนับสำรวจประชากรคนไร้บ้าน

จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย

วันพุธที่ 22 เพฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

12.30 น. ผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลน ลงทะเบียน

เดินชมบูธ นิทรรศการ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

  ชมวีดิทัศน์
13.30 น. พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ และแจ้งกำหนดการ
13.35 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหาร และ แขกผู้มีเกียรติ

พร้อมบริเวณงาน และเดินชมบูธ บริเวณโถงชั้น 1

13.45 น. พิธีกร กล่าวนำ
13.45 น. กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถประสงค์การจัดงาน โดย

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กล่าวความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน โดย

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

14.00 น. แถลงผลข้อมูลการดำเนินงานโครงการแจงนับและสำรวจประชากรคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อน ประจำปี 2566 โดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– กิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์ มหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (ผ่านจอ Touch Screen)

– พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 17 รางวัล

14.40 น. กิจกรรมเสวนา ทิศทางการขับเคลื่อนงานคนไร้บ้าน ประจำปี 2567

มองวันนี้ไปข้างหน้า และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

1. นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

2. นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย  ประธานคณะทํางานพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน สปสช.

3. นางสาวถิรนันท์ ช่วยมิ่ง ผู้จัดการฝ่ายงาน วิเคราะห์นโยบาย และวางแผนงาน มูลนิธิกระจกเงา

4. นางสาวอัจฉรา สรวารี เลขาธิการ มูลนิธิอิสรชน

5. นายสมพร หาญพรหม เจ้าหน้าที่ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

6. นางสาวณภัทร เสนาะพิณ เครือข่ายคนไร้บ้าน

 

Thai PBS เป็นผู้ดำเนินรายการ : นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม ส่งกำลังใจแก่คนไร้บ้าน

โดย เขียนให้กำลังใจในบอร์ด

15.10 น. สัมภาษณ์สื่อมวลชน
15.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 หมายเหตุ :       กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code