22 มิถุนายน 2023

Time

1:30 pm - 4:00 pm
แชร์

พิธี MOU ยกระดับต้นแบบ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”

กำหนดการ

พิธี MOU ยกระดับต้นแบบ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”

ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 18 แห่ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.50 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13.50 – 15.00 น. เสวนา “โอกาสและความสำเร็จของการร่วมผลักดันศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”

โดย

• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.

• น.ส.ทรงศรี  วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

• นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ  นายกเทศมนตรีนครยะลา

• นายศุภโชค  ละอองเพชร  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

• ดร.ธนดร  พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดร

• พญ.วาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อํานวยการฝ่ายปฐมภูมิ  โรงพยาบาลน่าน

• นายดนย์  ทักศินาวรรณ  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

• ว่าที่ ร.ต.พรศักดิ์  ธรรมวานิช  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

• นายเอนก   ปานทิพย์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสมุทรสาคร

• นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

• นางอรุณี อารี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

• นางพัชรินทร์  บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

• นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

• ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

• น.ส.ณัฐภัสสร แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

• นายมนตรี บูชาพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

• นางรอหานา สาเมาะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

• นายสุรพงษ์ ลาตวงษ์ ครูชำนาญการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

• นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

• น.ส.สมพิศ ไชยกิจ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

15.00 – 15.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ร่วมเป็น “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” 18 แห่ง
15.30 – 16.00 น. ถ่ายภาพหมู่ และสัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

QR Code :
QR Code